Schoolvisie

 

Het Sint-Jan Berchmanscollege is een Vlaamse school in het hartje van Brussel, waar jongeren uit meer dan 150 gemeenten komen studeren.

Het is een christelijke school, waarvan sinds meer dan 150 jaar de spiritualiteit bepaald wordt door de Paters Jezuïeten. Dat christelijke karakter blijkt natuurlijk uit heel wat uiterlijke tekenen maar het is ook in het schoolleven van alledag ingeweven. Het dagelijks met elkaar beleven van het ‘zie, hoe ze elkaar liefhebben’ is wel het moeilijkst.

Het is ook een Nederlandstalige school. Om deze eigenheid te kunnen behouden en om in het onderwijs van uw zoon/dochter zo goed mogelijke resultaten te kunnen boeken is het onontbeerlijk dat alle leerlingen in en rond het college en bij collegeactiviteiten daarbuiten steeds keurig Nederlands praten. Met aandrang willen wij ditzelfde aan de ouders vragen. Door hun voorbeeld zullen de kinderen trouwens makkelijker de attitude aannemen om op school steeds Nederlands te spreken, wat bij anderstalige leerlingen de kansen op perfecte meertaligheid duidelijk verhoogt.

De leuze van de school is LIBENTER (graag!). Deze verwijst naar het hart; er met het ‘hart’ bijzijn; een school met een hart voor elkaar! Een grote zorg voor elkaar! Een grote zorg gaat dan ook uit naar het gelukkig zijn op en met de school. Leerlingen, leraars en ouders moeten zich op Sint-Jan goed voelen, ja zelfs een beetje ‘thuis zijn’. Om dat te bereiken zijn wij voorstanders van vele en gemakkelijke contacten tussen de verschillende groepen. Met ‘De Bond zonder Naam’ kozen wij als slogan: ‘Weer of geen weer, altijd welkom!’

Een veel gebruikt woord binnen de collegemuren is het woord ‘NIVEAU’; dat betekent vooreerst ‘studiepeil’. Een hoog studiepeil moet gehandhaafd blijven! De leerlingen komen naar hier met (grote) ambities, ‘ze willen het ver brengen in het leven’, maar gelukkig ook met idealen, ‘velen hebben plannen voor een betere samenleving, of willen een rechtvaardige wereld en wensen vrede op aarde,’, de school moet daarmee rekening houden, en hen hierop voorbereiden. Jaren geleden had een school als uitgesproken opdracht om jonge mensen (zo) veel (mogelijk) parate kennis bij te brengen. Het begrip ‘parate kennis’ dient in deze tijd flink gerelativeerd te worden, want wat vandaag volstaat als kennis, is morgen wellicht voorbijgestreefd.

Toch zal de school van vandaag - zeker de onze ‘de parate kennis blijven behartigen’ ze is natuurlijk heel belangrijk! Maar niveau betekent meer dan een hoog studiepeil. Humaniora-met-niveau zal de jonge mensen ook leren VRAGEN te stellen, vele vragen, vragen over het leven, over het geluk, over God, over de maatschappij, over de school, over het gezin, over het jong-zijn, over hun tijd, zodat ze inzicht leren verwerven in de kern van de dingen en leren denken en oordelen. Dankzij een kritische ingesteldheid t.o.v. het leven om hen heen komen ze tot een eigen identiteit en bouwen ze gaandeweg met vallen en opstaan een levensvisie op op basis van waarden als rechtvaardigheid, goedheid, vrede, waarheid. Zo zullen zij de tijd waarin zij leven niet ondergaan, maar hem mee helpen bepalen en leren zij zich aan te passen aan en in te spelen op de nieuwe situaties.Voorwaar een geweldige opgave, die eendrachtige samenwerking van allen vraagt!

Een belangrijke rol in de vorming van jonge mensen tot volwassenen is op onze school toebedeeld aan de extrascolaire activiteiten. De vele nevenactiviteiten die onze school rijk is, bieden rijke kansen aan jongeren tot zelfontplooiing op meerdere terreinen en tot relatiebekwaamheid met mekaar en met de leraren.

Vele van de activiteiten hebben een ingrijpende rol in het schoolleven van elke dag. Het collegekoor, officieel het Berchmans Collegium Vocale geheten, laat het ieder horen dat wij kiezen voor een ‘zingende’ gemeenschap.

 

Het jaarlijkse collegetoneel, waarmee de Retorici van september tot maart bezig zijn, is een zegen voor acteurs en medewerkers; de meerdaagse reizen (Griekenland, Italië, Frankrijk, Engeland) van de hogere cyclus en vooral van de retorici zijn hoogtepunten en blijven gespreksstof bij elke ontmoeting vele jaren na de collegetijd; de klasweekends scheppen een sfeer van verbondenheid en maken de banden tussen klasgenoten en leraren hechter; het filmforum, de sprekers tijdens en buiten de lesuren, de pastorale activiteiten, de klassikale uitstappen en bezoeken allerlei in en buiten Brussel maken het college tot een plaats van waaruit men een ruime kijk krijgt op het volle leven buiten de schoolmuren.

Vorming op niveau gebeurt tijdens en buiten de lesuren en vraagt meer dan talent, ze is ook de vrucht van inzet, van stilte, van orde en regelmaat. Daarom wordt naar aloude traditie veel belang gehecht aan orde en tucht. Het is zeker niet goed om jonge mensen te zeer in de watten te leggen, anderzijds is de tucht-uit-grootvaders-tijd evenmin opportuun. Wij opteren voor duidelijke normen en klare eisen, voor een gezag dat steunt op inzicht, dat doelgericht is en een uitweg toont aan jonge mensen op hun weg naar zelfstandigheid. In onze school streven wij naar goede relaties op basis van wederzijds vertrouwen.

Om dat te kunnen is er een dagdagelijkse toewijding nodig, moet men voortdurend voor de jonge mens kiezen, zijn moed, durf, enthousiasme en verdraagzaamheid essentieel. De schoonste dagen beleven wij op school als leraren, leerlingen en (als het kan) ouders samen de handen in mekaar slaan om een haast hopeloze toestand succesvol om te buigen of zich uitsloven voor een feest of een viering of een activiteit van welke aard ook, waar ieder met zijn talenten zijn verantwoordelijkheid opneemt. Dan wordt onze school een mensenschool en overstijgt ze heel ver het leer-instituut-zijn.

Onze school wil dus een plaats zijn die ruimte biedt voor de ontplooiing van de geest, voor het ontdekken van kennis en smaakgevoel, een plaats waar jonge mensen werken aan hun vorming en waar via degelijk onderwijs en goede relaties het wonder kan geschieden dat 12-jarigen uitgroeien tot flinke volwassenen onder de leuze: tot meerdere eer en glorie van God.

Nieuw

    Het Sint-Jan Berchmanscollege Brussel zoekt   1)...
Thumbnail vrijdag 24 mei 2019
Thumbnail Ook dit jaar organiseerde de werkgroep Zin in...
Wie zijn we? Het zorgteam op onze school bestaat uit...
 Plaats: Revnice (Tsjechië) Activiteiten:...
No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.